Pernod Ricard new Headquarters in Warsaw

InfoWeb Marketplace

Wednesday, June 21, 2017Description :
Tétris Poland presents the new Polish Headquarters of the N°2 in the Wines & Spirits Worldwide. Discover our Client Testimony. W ci'gu 14 tygodni Tétris zagospodarowa? na nowo 2400 mkw nowego biura Wyborowej Pernod Ricard w budynku Lumen (Z'ote Tarasy) w Warszawie. Prace obejmowa'y zarz'dzanie projektem, rozbiórk? poprzedniej aran'acji, zaprojektowanie instalacji i wykonanie przestrzeni. Projekt architektoniczny by? autorstwa Massive Design. Budowa wymaga'a koordynacji 30 ekip, zdarza'o si?, ?e na miejscu pracowa'o jednocze'nie 350 osób. Zobacz krótki film prezentuj'cy nowe biuro, z wypowiedzi? pana Andrzeja Szumowskiego, wiceprezesa Wyborowej Pernod Ricard!

Searches related toDecoration, Layout

Grouped quotes (0)